Danh mục và giá bán các loại Máy làm đá vảy

210.952.000 
Đặc tính: Loại hình: đá vảy. Lượng nước tiêu thụ (Không khí 21°C/Nước 15°C): 0.90m3.; Công suất: 2490w; Năng suất: 1030kg/24h (Nhiệt độ không khí: 10oC/ Nhiệt độ nước 10oC). 890kg/24h (Nhiệt độ không khí: 21oC/ Nhiệt độ nước 15oC). 740kg/24h (Nhiệt độ không khí: 32oC/ Nhiệt độ nước 21oC); Kích thước: 762 x 700 x 780 mm (RộngxSâuxCao); Trọng lượng: 146kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
105.903.000 
Đặc tính: Loại hình: đá vảy. Lượng nước tiêu thụ (Không khí 21°C/Nước 15°C): 0.12m3. Làm mát bằng không khí; Công suất: 640W; Năng suất: 140kg/24h (Nhiệt độ không khí: 10oC/ Nhiệt độ nước 10oC); 120kg/24h (Nhiệt độ không khí: 21oC/ Nhiệt độ nước 15oC); 100kg/24h (Nhiệt độ không khí: 32oC/ Nhiệt độ nước 21oC); Kích thước: 940 x 600 x 800 mm; Trọng lượng: 81kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
82.714.000 
Đặc tính: Làm mát bằng không khí. Loại đá: đá vảy. Lượng nước tiêu thụ (Không khí 21°C/Nước 15°C): 0.12m3.; Công suất: 640w; Năng suất: 140kg/24h (Nhiệt độ không khí: 10oC/ Nhiệt độ nước 10oC). 120kg/24h (Nhiệt độ không khí: 21oC/ Nhiệt độ nước 15oC). 100kg/24h (Nhiệt độ không khí: 32oC/ Nhiệt độ nước 21oC); Kích thước: 640 x 600 x 800 mm ; Trọng lượng: 71 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
98.600.000 
Đặc tính: Loại hình: đá vảy. Lượng nước tiêu thụ (Không khí 21°C/Nước 15°C): 0.225m3.; Công suất: 1000W; Năng suất: 270kg/24h (Nhiệt độ không khí: 10oC/ Nhiệt độ nước 10oC). 225kg/24h (Nhiệt độ không khí: 21oC/ Nhiệt độ nước 15oC). 180kg/24h (Nhiệt độ không khí: 32oC/ Nhiệt độ nước 21oC); Kích thước: 560 x 700 x 780 mm; Trọng lượng: 80kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
101.800.000 
Đặc tính: Loại hình: đá vảy. Lượng nước tiêu thụ (Không khí 21°C/Nước 15°C): 0.3m3.; Công suất: 1180W; Năng suất: 270kg/24h (Nhiệt độ không khí: 21oC/ Nhiệt độ nước 15oC). 200kg/24h (Nhiệt độ không khí: 32oC/ Nhiệt độ nước 21oC); Kích thước: 560 x 700 x 780 mm; Trọng lượng: 80kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
117.436.000 
Đặc tính: Loại hình: đá vảy. Lượng nước tiêu thụ (Không khí 21°C/Nước 15°C): 0.40m3.; Công suất: 1590W; Năng suất: 370kg/24h (Nhiệt độ không khí: 21oC/ Nhiệt độ nước 15oC). 280kg/24h (Nhiệt độ không khí: 32oC/ Nhiệt độ nước 21oC); Kích thước: 560 x 700 x 780 mm; Trọng lượng: 95kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
117.436.000 
Đặc tính: Loại hình: đá vảy. Lượng nước tiêu thụ (Không khí 21°C/Nước 15°C): 0.46m3.; Công suất: 1590W; Năng suất: 430kg/24h (Nhiệt độ không khí: 21oC/ Nhiệt độ nước 15oC). 330kg/24h (Nhiệt độ không khí: 32oC/ Nhiệt độ nước 21oC); Kích thước: 560 x 700 x 780 mm; Trọng lượng: 95 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
143.100.000 
Đặc tính: Loại hình: đá vảy. Lượng nước tiêu thụ (Không khí 21°C/Nước 15°C): 0.49m3. Làm mát bằng không khí; Công suất: 1950W; Năng suất: 530kg/24h (Nhiệt độ không khí: 10oC/ Nhiệt độ nước 10oC); 460kg/24h (Nhiệt độ không khí: 21oC/ Nhiệt độ nước 15oC); 400kg/24h (Nhiệt độ không khí: 32oC/ Nhiệt độ nước 21oC); Kích thước: 560 x 700 x 780 mm; Trọng lượng: 107kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
172.100.000 
Đặc tính: Loại hình: đá vảy. Lượng nước tiêu thụ (Không khí 21°C/Nước 15°C): 0.51m3.; Công suất: 2010w; Năng suất: 590kg/24h (Nhiệt độ không khí: 10oC/ Nhiệt độ nước 10oC). 500kg/24h (Nhiệt độ không khí: 21oC/ Nhiệt độ nước 15oC). 390kg/24h (Nhiệt độ không khí: 32oC/ Nhiệt độ nước 21oC); Kích thước: 762 x 700 x 780 mm (RộngxSâuxCao); Trọng lượng: 133kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
162.648.000 
Đặc tính: Loại hình: đá vảy. Lượng nước tiêu thụ (Không khí 21°C/Nước 15°C): 0.57m3. Làm mát bằng không khí.; Công suất: 1900W; Năng suất: 600kg/24h (Nhiệt độ không khí: 10oC/ Nhiệt độ nước 10oC). 540kg/24h (Nhiệt độ không khí: 21oC/ Nhiệt độ nước 15oC). 445kg/24h (Nhiệt độ không khí: 32oC/ Nhiệt độ nước 21oC); Kích thước: 560 x 700 x 780 mm; Trọng lượng: 107 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
195.652.000 
Đặc tính: Loại hình: đá vảy. Lượng nước tiêu thụ (Không khí 21°C/Nước 15°C): 0.68m3.; Công suất: 1880w; Năng suất: 750kg/24h (Nhiệt độ không khí: 10oC/ Nhiệt độ nước 10oC). 650kg/24h (Nhiệt độ không khí: 21oC/ Nhiệt độ nước 15oC). 530kg/24h (Nhiệt độ không khí: 32oC/ Nhiệt độ nước 21oC); Kích thước: 762 x 700 x 780 mm (RộngxSâuxCao); Trọng lượng: 133kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
185.500.000 
Đặc tính: Loại hình: đá vảy. Lượng nước tiêu thụ (Không khí 21°C/Nước 15°C): 0.74m3.; Công suất: 2550w; Năng suất: 850kg/24h (Nhiệt độ không khí: 10oC/ Nhiệt độ nước 10oC). 730kg/24h (Nhiệt độ không khí: 21oC/ Nhiệt độ nước 15oC). 590kg/24h (Nhiệt độ không khí: 32oC/ Nhiệt độ nước 21oC); Kích thước: 762 x 700 x 780 mm (RộngxSâuxCao); Trọng lượng: 146kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
78.960.000 
Đặc tính: Làm mát bằng không khí, Lượng nước tiêu thụ (Không khí 21°C/Nước 15°C): 0.075m3.; Công suất: 300W; Năng suất: 85kg/ngày; Kích thước: 640 x 600 x 800 mm ; Trọng lượng: 65kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
82.160.000 
Đặc tính: Làm mát bằng không khí. Loại đá: đá vảy. Lượng nước tiêu thụ (Không khí 21°C/Nước 15°C): 0.13m3.; Công suất: 640w; Năng suất: 150kg/24h (Nhiệt độ không khí: 10oC/ Nhiệt độ nước 10oC). 130kg/24h (Nhiệt độ không khí: 21oC/ Nhiệt độ nước 15oC). 110kg/24h (Nhiệt độ không khí: 32oC/ Nhiệt độ nước 21oC); Kích thước: 640 x 600 x 800 mm; Trọng lượng: 71 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Đặc tính: Loại đá: đá vảy; Công suất: 6200W; Năng suất: 1 tấn /ngày; Kích thước: 1227 × 945 × 2160 mm; Trọng lượng: 330 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Công suất: 6300W; Dung tích: thùng đá 350kg ; Năng suất: 1200kg/24h; Kích thước: 1227x945x2160 mm; Trọng lượng: 330kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Đặc tính: Loại đá: đá vảy; Công suất: 7400W; Năng suất: 1500kg/ngày; Kích thước: 1227 × 945 × 2160 mm; Trọng lượng: 350kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Đặc tính: Loại đá: đá vảy; Công suất: 1650 W; Năng suất: 300 kg/ngày; Kích thước: 760 × 829 × 1795 mm; Trọng lượng: 180 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Đặc tính: Loại đá: đá vảy; Công suất: 2750 W; Năng suất: 500 kg/ngày; Kích thước: 760 × 829 × 1950 mm; Trọng lượng: 190 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Đặc tính: Loại đá: đá vảy; Công suất: 3450W; Năng suất: 800 kg/ngày; Kích thước: 760 × 829 × 1950 mm; Trọng lượng: 200 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
Tìm hiểu về Máy làm đá vảy

Máy làm đá vảy là gì?

Máy làm đá vảy là một thiết bị chuyên dụng để sản xuất ra đá vảy với sản lượng khác nhau tùy theo công suất hoạt động của máy. Máy làm đá vảy có nhiều kích cỡ và năng suất làm đá khác nhau, phù hợp sử dụng ở các mô hình kinh doanh nhà hàng, quán ăn đến các mô hình công nghiệp quy mô lớn như các cơ sở chế biến thực phẩm, siêu thị…Thiết bị này được đánh giá cao nhờ khả năng sản xuất đá nhanh chóng và liên tục, cũng như tính linh hoạt trong ứng dụng của đời sống.

Đá vảy là gì?

Đá vảy là loại đá có hình dạng mảnh nhỏ, kích thước nhỏ nhẹ này giúp đá vảy có diện tích tiếp xúc bề mặt lớn bao phủ rộng hơn đến các đối tượng cần làm mát. Do có số lượng phần tử nhiều hơn bất kỳ dạng đá nào khác nên đá vảy có khả năng làm lạnh nhanh hơn so với đá viên, đá ống hoặc đá bào. Thành phẩm đá vảy được ứng dụng nhiều trong ngành chế biến thực phẩm giúp bảo quản và trưng bày, ngoài ra còn có ứng dụng trong lĩnh vực y tế, xây dựng, thí nghiệm.

Đá vảy

Đá vảy

Thành phẩm đá vảy của máy làm đá Hoshizaki

Thành phẩm đá vảy

Ứng dụng của máy làm đá vảy

Máy làm đá vảy có nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau nhờ vào khả năng sản xuất đá vảy với kích thước nhỏ và hình dạng phẳng. Thành phẩm đá vảy của thiết bị được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau trong đời sống, cụ thể:

Ứng dụng trong chế biến, bảo quản thực phẩm tươi sống: Đá vảy có thể làm giảm nhiệt độ của môi trường chế biến, giúp ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn và giữ cho thực phẩm tươi ngon dài lâu. Do đó, máy làm đá vảy được sử dụng rộng rãi trong các nhà hàng hải sản, nhà hàng buffet, nhà hàng chuyên về lẩu, nhà hàng sushi, sashimi.... Ngoài ra, với khả năng bảo quản thực phẩm với độ lạnh sâu nhưng không xảy ra hiện tượng “cháy lạnh” ảnh hưởng đến vẻ bề ngoài của thực phẩm, thiết bị thích hợp sử dụng để bảo quản và trưng bày thực phẩm trong các cửa hàng kinh doanh hải sản tươi sống hay trong các siêu thị.

Ứng dụng trong quy trình chế biến rau quả: Việc sử dụng đá vảy trong quá trình thu hoạch, chế biến nông sản, rau củ quả giúp làm chậm quá trình trao đổi chất của nông sản và tốc độ phát triển của vi khuẩn, kéo dài được thời hạn sử dụng của nông sản. Bằng việc giữ cho nông sản và rau quả ở nhiệt độ lạnh và độ ẩm tương đối ổn định, việc sử dụng đá vảy có thể giảm thiểu mất mát và tổn thất trong quá trình vận chuyển và lưu trữ.

Ứng dụng trong ngành y tế: Máy làm đá vảy thường xuất hiện trong các bệnh viện, phòng khám hay phòng thí nghiệm để làm lạnh và bảo quản các mẫu y khoa. Đá vảy được sử dụng để làm mát các mẫu máu, dược phẩm, mô học và vật liệu sinh học khác, giữ cho chúng ở nhiệt độ thấp và ổn định trong quá trình vận chuyển và lưu trữ. Việc này giúp duy trì tính chất sinh học của mẫu và ngăn chặn sự phân huỷ hoặc biến dạng do nhiệt độ cao. Ngoài ra, đá vảy cũng được sử dụng để làm lạnh mô, giảm đau và sưng sau phẫu thuật.

Ứng dụng trong kỹ thuật bê tông: Khi đổ bê tông trên diện rộng vào mùa nắng nóng thì nhiệt độ đổ bê tông phải được kiểm soát hiệu quả và hợp lý. Sự kết hợp giữa đá vảy và bê tông có thể cải thiện cường độ và độ bền của vật liệu, giảm trọng lượng của cấu trúc và tăng khả năng chống nứt. Bên cạnh đó, đá vảy cũng cải thiện tính chịu lửa và chịu ẩm của bê tông, làm cho nó phù hợp hơn trong các điều kiện môi trường khắc nghiệt.

Ứng dụng máy làm đá vảy

Ứng dụng của máy làm đá vảy

Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy đá vảy

Cấu tạo máy đá vảy: Máy được chia làm 3 bộ phận chính bao gồm: Xi lanh tạo đá, bộ điều khiển và bộ phận ngưng tụ.

Xi lanh tạo đá hay còn thường được gọi là cối đá, có dạng hình trụ tròn, thường được chế tạo từ inox, bao gồm 2 lớp: lớp trong chứa nước được làm lạnh và lớp ngoài chứa môi chất lạnh.

Bộ phận điều khiển của máy làm đá có nhiệm vụ điều khiển hoạt động của máy, đóng vai trò như trung tâm giao tiếp giữa người dùng và máy. Người vận hành có thể điều chỉnh nhiệt độ và cường độ làm lạnh để tạo ra thành phẩm đá vảy chất lượng, phù hợp với nhu cầu cụ thể.

Bộ phận ngưng tụ của máy đá vảy bao gồm máy nén và dàn ngưng tụ. Máy nén là bộ phận có nhiệm vụ nén gas lạnh từ trạng thái áp suất thấp, nhiệt độ thấp sang trạng thái áp suất cao, nhiệt độ cao để đẩy chất làm lạnh đi qua dàn ngưng tụ. Dàn ngưng tụ thường là một loạt các ống hoặc tấm làm lạnh, được thiết kế để làm mát chất làm lạnh và chuyển nó từ trạng thái khí sang trạng thái lỏng.

Nguyên lý hoạt động: Khác với nguyên lý hoạt động của máy làm đá viên thì dòng máy đá vảy hoạt động bằng cách đóng băng nước trên một xi lanh kim loại và cho phép chất lỏng đông lạnh và đi qua xi lanh tạo đá. Nước được bơm tuần hoàn liên tục qua hệ thống ống, phun lên bề mặt bên trong của xi lanh và được làm lạnh tại đây. Khi đá đã đông đủ độ dày thì hệ thống dao cắt (dạng dao quay hoặc kiểu xoắn ốc) cắt nhỏ đá thành dạng vảy.

Cách lựa chọn máy đá vảy tối ưu cho người sử dụng

Hiện nay, có nhiều loại máy đá vảy trên thị trường, để chọn được dòng máy sản xuất đá vảy tối ưu, người dùng cần xem xét một số yếu tố quan trọng dưới đây:

Lựa chọn theo năng suất

Đầu tiên, người sử dụng cần xác định được nhu cầu sử dụng số lượng đá vảy trong ngày. Việc lựa chọn máy có năng suất phù hợp sẽ giúp đảm bảo đáp ứng được nhu cầu sử dụng mà không gây lãng phí. Nếu bạn có nhu cầu sử dụng đá vảy để phục vụ chế biến thực phẩm, trưng bày bảo quản thịt, cá, hải sản tươi sống hay làm mát đồ uống ở các nhà hàng khách sạn có quy mô vừa và nhỏ thì nên sử dụng dòng máy đá vảy có năng suất làm đá dưới 100kg/ngày..

Đối với các nhà hàng buffet hải sản, lẩu hay các cửa hàng kinh doanh thực phẩm tươi sống, hải sản thì nên sử dụng dòng máy đá vảy 100-500kg/ngày tùy thuộc vào tần suất phục vụ. Với các cơ sở, nhà máy chế biến thực phẩm có yêu cầu chế biến và bảo quản thực phẩm lớn như chợ hải sản, siêu thị, cơ sở chế biến thực phẩm thì nên lựa chọn dòng máy đá vảy có khả năng vận hành mạnh mẽ, năng suất làm đá đạt từ 501 đến 1000kg/ngày, đáp ứng khả năng sản xuất đá bảo quản lượng lớn thực phẩm.

Bên cạnh đó dòng máy đá vảy công nghiệp trên 1 tấn thường được dùng ở các mô hình kinh doanh và sản xuất có nhu cầu sử dụng lớn lượng đá vảy, như tại các kho lạnh bảo quản, trong ngành công nghiệp logistic khi cần vận chuyển hàng hoá tươi sống, thực phẩm đông lạnh đường dài, hoặc trong quá trình thi công các công trình xây dựng lớn.

Máy làm đá vày 85kg/ngày

Máy làm đá vảy 85kg/ngày phù hợp sử dụng cho nhà hàng

Giá thành đầu tư

Sau khi xác định được nhu cầu sử dụng số lượng đá và lựa chọn năng suất làm đá phù hợp thì giá thành là một yếu tố quan trọng cần cân nhắc khi chọn mua máy sản xuất đá vảy. Giá thành máy sản xuất đá vảy có thể dao động từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng tùy vào năng suất làm đá và chất lượng của sản phẩm. Việc xác định ngân sách đầu tư sẽ giúp bạn lựa chọn sản phẩm phù hợp với túi tiền.

Dịch vụ bảo hành, bảo trì của nhà cung cấp

Máy làm đá nói chung và máy sản xuất đá vảy nói riêng hoạt động trong một môi trường ẩm ướt, dễ bị tác động bởi các nhân tố môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến tình trạng của các bộ phận, linh kiện và hoạt động của máy. Do đó, một yếu tố quan trọng khi chọn mua máy sản xuất đá vảy đó chính là dịch vụ bảo hành, bảo trì của đơn vị cung cấp. Chọn mua sản phẩm ở các đơn vị uy tín có dịch vụ bảo hành, bảo trì sản phẩm là một yếu tố quan trọng giúp bạn yên tâm sử dụng sản phẩm và khắc phục kịp thời các sự cố của máy, đảm bảo máy hoạt động ổn định và hiệu quả.

Lưu ý khi sử dụng máy làm đá vảy

Khi sử dụng máy làm đá vảy, có một số lưu ý quan trọng mà người dùng nên cân nhắc để đảm bảo an toàn và hiệu suất:

Trước khi sử dụng:

 • Cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng máy để hiểu rõ cách thức hoạt động, chức năng và các lưu ý khi sử dụng máy.
 • Đảm bảo nguồn điện cung cấp cho máy ổn định và phù hợp với công suất của máy.
 • Lắp đặt máy ở nơi bằng phẳng, thông thoáng, tránh ánh nắng trực tiếp và nguồn nhiệt.
 • Cấp nước cho máy theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Nước cấp phải sạch và không có tạp chất.
 • Kiểm tra kỹ lưỡng các bộ phận của máy để đảm bảo chúng hoạt động bình thường và không gây nguy hiểm cho người dùng.

Trong khi sử dụng:

 • Theo dõi và kiểm tra định kỳ áp suất và nhiệt độ của máy để đảm bảo hoạt động ổn định và đạt được hiệu suất tốt nhất.
 • Không sử dụng máy quá mức, vượt năng suất tối đa của máy để tránh gây quá tải và làm hỏng máy.
 • Sử dụng máy đúng cách theo hướng dẫn của nhà sản xuất để tránh làm hỏng máy.

Sau khi sử dụng:

 • Tắt máy khi không sử dụng để tiết kiệm điện và bảo vệ máy.
 • Vệ sinh máy sau khi sử dụng để đảm bảo máy luôn sạch sẽ, mang đến thành phẩm đá đảm bảo an toàn sử dụng.
 • Khi thay thế linh kiện hoặc phụ kiện, luôn sử dụng các sản phẩm chính hãng từ nhà sản xuất.

Cách vệ sinh máy làm đá vẩy

Để máy làm đá vẩy hoạt động một cách hiệu quả và an toàn, việc vệ sinh định kỳ là rất quan trọng. Dưới đây là các bước cơ bản để vệ sinh máy làm đá vẩy:

 • Bước 1. Ngắt nguồn điện: Trước khi bắt đầu quá trình vệ sinh, đảm bảo rằng máy đã được ngắt nguồn điện để đảm bảo an toàn cho người thực hiện. Đeo găng tay và khẩu trang để bảo vệ bản thân khỏi hóa chất và bụi bẩn.
 • Bước 2. Làm sạch bên ngoài: Sử dụng khăn mềm cùng với dung dịch tẩy rửa chuyên dụng để lau sạch bề mặt ngoài của máy. Đảm bảo không sử dụng loại dung dịch tẩy rửa chứa axit mạnh hoặc dung môi có thể làm hỏng bề mặt.
 • Bước 3. Làm sạch bộ phận sản xuất đá: Mở máy và tháo ra các bộ phận sản xuất đá như xi lanh tạo đá và dàn ngưng tụ. Sử dụng bàn chải để chà rửa các khe hở và góc cạnh của xi lanh tạo đá, các bộ phận ngưng tụ và ống dẫn nước. Cẩn thận và nhẹ nhàng khi tháo ra để tránh làm hỏng các bộ phận.
 • Bước 4. Làm sạch bộ phận lọc: Nếu máy làm đá vẩy có bộ lọc nước, hãy tháo ra và làm sạch theo hướng dẫn từ nhà sản xuất. Đảm bảo loại bỏ bất kỳ tạp chất nào có thể làm giảm chất lượng của nước và ảnh hưởng đến quá trình sản xuất đá.
 • Bước 5. Lắp lại các bộ phận: Sau khi đã làm sạch hoàn toàn, lắp lại tất cả các bộ phận vào vị trí của chúng. Đảm bảo tất cả các bộ phận đã được lắp đúng cách và chắc chắn.
 • Bước 6. Kiểm tra và khởi động lại máy: Trước khi sử dụng lại, hãy kiểm tra kỹ lưỡng các bộ phận để đảm bảo rằng mọi linh kiện được lắp đặt đúng vị trí và không có gì bị bỏ sót. Sau đó, khởi động lại máy và kiểm tra xem thiết bị có hoạt động bình thường không.

Nên mua máy làm đá vẩy hãng nào

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều đơn vị sản xuất và cung cấp thiết bị máy làm đá vẩy tạo nên sự đa dạng về nguồn gốc cũng như chủng loại và giá bán. Khi quyết định mua máy làm đá vẩy, việc lựa chọn thương hiệu nổi tiếng là rất quan trọng, dưới đây là một số hãng nổi tiếng và được đánh giá cao mà bạn nên tham khảo:

Máy làm đá vảy Hoshizaki: Hoshizaki là một trong những nhà sản xuất hàng đầu về máy làm đá trên thế giới. Máy làm đá vảy Hoshizaki nổi tiếng với chất lượng cao, công suất mạnh mẽ cho năng suất cao, độ bền bỉ và chất lượng thành phẩm đá an toàn cho sức khỏe người sử dụng.

 • Đặc điểm: làm mát bằng không khí
 • Năng suất làm đá: từ 85kg/ngày đến 1030kg/ngày
 • Quốc gia: Nhật Bản
 • Thời gian bảo hành: 12 tháng

máy làm đá vảy hoshizaki

Máy làm đá vảy Hoshizaki

Máy làm đá vảy Snooker: Snooker là một thương hiệu nổi tiếng về các giải pháp làm lạnh chuyên nghiệp. Máy làm đá vảy Snooker là dòng máy tầm trung với đa dạng các loại sản phẩm có công suất vừa đến loại máy công nghiệp. Máy sản xuất đá vảy đến từ thương hiệu này được đánh giá cao về chất lượng, thiết kế và giá cả hợp lý cho nhiều đối tượng khách hàng.

 • Đặc điểm: làm mát bằng không khí
 • Năng suất làm đá: từ 300kg/ngày đến 1500kg/ngày
 • Quốc gia: Trung Quốc
 • Thời gian bảo hành: 12 tháng

Scotsman: Máy làm đá vảy Scotsman là một sản phẩm chất lượng được ứng dụng công nghệ Ag+ ION-Scotsman tích hợp trong máy có tác dụng chống vi khuẩn mà làm giảm sự tăng trưởng của vi khuẩn, nấm mốc và chất nhờn trên bề mặt đá, đảm bảo chất lượng thành phẩm của máy. Máy làm đá vảy Scotsman thiết kế để sản xuất đá vảy một cách hiệu quả và ổn định, tiết kiệm năng lượng cho cơ sở kinh doanh, sản xuất.

 • Đặc điểm: làm mát bằng không khí
 • Quốc gia: Italya
 • Thời gian bảo hành: 12 tháng

Giá máy làm đá vảy

Giá máy làm đá vảy phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thương hiệu, khả năng làm đá, thành phẩm loại đá và các tính năng hiện đại cũng như chất lượng của sản phẩm. Các loại máy làm đá vảy công nghiệp hoặc máy có công suất lớn có thể có giá từ 80 triệu đồng đến 250 triệu đồng. Với số tiền lớn như vậy, các bạn cần tìm hiểu và lựa chọn dòng máy làm đá vảy đến từ thương hiệu uy tín đồng thời lựa chọn đơn vị cung cấp sản phẩm chất lượng chính hãng.

Địa chỉ cung cấp máy làm đá vảy uy tín

Thiên Bình là đơn vị chuyên cung cấp các dòng máy làm đá vảy uy tín được khách hàng yêu thích và đánh giá cao. Với hơn 13 năm hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu và phân phối thiết bị lạnh, máy làm đá, Thiên Bình đã xây dựng được danh tiếng vững vàng trên thị trường. Chúng tôi sở hữu đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm, sẵn sàng hỗ trợ tư vấn và lắp đặt máy cho khách hàng. Quy mô cung cấp sản phẩm trên khắp toàn quốc, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả. Ngoài ra, dịch vụ hậu mãi chu đáo, đảm bảo khách hàng luôn hài lòng với sản phẩm và dịch vụ của Thiên Bình.